Image Alt

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. De statutaire naam van de vereniging is P.S.V. De Tjongerruiters en is opgericht in 1937.
 2. Het wedstrijdtenue is vrijgegeven conform de reglementen van de KNHS. Rijden met een sjabrak met clubembleem is toegestaan, echter niet verplicht.

 

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de penningmeester. Het bestuur beslist waarna door het nieuwe lid deelgenomen mag worden aan de clublessen in overleg met de instructie. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft voorgeschreven, wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
 4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 5. De statuten en reglementen van de vereniging worden op de website van de vereniging gepubliceerd. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
 6. Afmelden of wijzigen van het rijdend lidmaatschap kan tot 31 februari, 31 mei, 31 augustus of 31 november. Wijzigingen worden hierna een maand later berekend. 
 7. Wijzigingen worden alleen geaccepteerd als ze per mail worden gestuurd. Zolang er geen bevestiging is gestuurd vanuit PSV de Tjongerruiters is er geen wijziging gedaan. 

 

Artikel 3 – Categorieën van leden

 1. De vereniging kent:
  1. Leden
  2. Jeugdleden
  3. Administratieve leden
  4. Club van 25 leden
  5. Ereleden

Een lid is jeugdlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.

 1. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
 2. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
 3. Ereleden betalen geen contributie.

 

Artikel 4 – Verenigingslessen

 1. Er wordt om de week dressuur- en springles gegeven.
 2. De verenigingslessen mogen alleen gevolgd worden met een gezond paard/pony, die volgens de normen van de KNHS geënt is tegen influenza.
 3. Het bestuur en de instructeur beslist in welke groep een lid moet rijden ongeacht zijn/haar rijkunst. Tijdens de lessen heeft de instructeur de volledige zeggenschap over de gang van zaken.
 4. Paarden en pony’s worden gescheiden in de lessen. Dit gebeurd in verband met de veiligheid.
 5. Lidmaatschap rijdend lid staat op naam van de ruiter. Er kan met verschillende paarden/pony’s gereden worden. Dit gebeurd altijd in overleg met het bestuurslid dat over de lessen gaat.
 6. Tijdens de lessen moeten de rijbaanregels in acht worden genomen (Rijbaanregels voor ruiters)
 7. Wanneer een lid zicht niet aan de onder lid 1 t/m 5 genoemde punten houdt, heeft het bestuur het recht hem of haar voor een bepaalde periode te schorsen.

 

Artikel 5 – Contributie

 1. Men is verplicht contributie te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.
 2. Het bestuur is gerechtigd om, éénmaal per jaar, een contributieverhoging door te voeren tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 3. Indien men niet tijdig aan de financiële verplichtingen voldoet, behoudt het bestuur zich het recht voor sancties op te leggen.

 

Artikel 6 – Algemene verplichtingen van de leden

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
  1. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
  2. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft;
  3. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
  4. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;
  5. zich te houden aan de Gedragscode, zoals gepubliceerd op de website van de vereniging.
 2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
 3. Leden en/of ouders van leden dienen al het mogelijke te doen in het belang van de vereniging. Hierbij valt te denken aan werkzaamheden bij de lessen (op- en afbouwen van spring materiaal), activiteiten, onderhoud materiaal, wedstrijden en CH Oranjewoud.

 

Artikel 7 – Bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
 3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
 8. Bij eventuele geschillen beslist uitsluitend het bestuur en een ieder dient zich bij de beslissing neer te leggen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om uitzonderingen te maken op bestaande regels. Wanneer zich in de vereniging gevallen voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, dan kan het bestuur beslissen met inachtneming van de reglementen van de KNHS , de Regio of de Kring.

 

Artikel 8 – Verkiezingen en benoemingen

 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
 3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.

 

Artikel 9 – Officiële mededelingen

 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
 2. De leden ontvangen de officiële mededelingen.

 

Bestuur PSV De Tjongerruiters, juli 2018